Privatumo politika

Bendra informacija

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Vilpra“ tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis UAB „Vilpra“ interneto svetaine www.vilpra.lt. (toliau – Interneto svetainė).
Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums apsilankius Interneto svetainėje, nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Vilpra“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė), kurios juridinio asmens kodas: 110463186, buveinės adresas: Kalvarijų g. 131, Vilnius, tel. +370 52 700531, el. paštas: info@vilpra.lt.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Interneto svetinėje sutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Interneto svetainėje ir nesinaudoti jos paslaugomis.

Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų sutikimą.

Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

Kokiais tikslais ir kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Prekių ir paslaugų pardavimas bei prekių pristatymo organizavimas
Kai Interneto svetainėje perkate Bendrovės prekes ir paslaugas, prekių pardavimo ir paslaugų teikimo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, prekių pristatymo adresas, banko sąskaitos numeris (gaunamas automatiškai atliekant apmokėjimą), IP adresas (gaunamas automatiškai).
Duomenys gaunami iš: tiesiogiai iš duomenų subjektų užpildžius elektroninę užklausos formą.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies (a), (b) ir (c) papunkčiai.
Duomenys saugomi duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės serveriuose.
Duomenys gali būti teikiami šiems duomenų gavėjams: duomenų apdorojimo, duomenų centrų paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, elektroninę parduotuvę bei įmonės internetinę svetainę kuriančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, logistikos paslaugas teikiančioms įmonėms, valstybės priežiūros institucijoms, archyvaro paslaugas teikiančioms įmonėms.

Užklausų administravimas
Kai Interneto svetainėje teikiate užklausas Bendrovei, užklausų administravimo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, telefono numeris, miestas.
Duomenys gaunami iš: tiesiogiai iš duomenų subjektų užpildžius elektroninę užklausos formą.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies (a), (b) ir (c) papunkčiai.
Duomenys saugomi duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės serveriuose.
Duomenys gali būti teikiami šiems duomenų gavėjams: duomenų apdorojimo, duomenų centrų paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, elektroninę parduotuvę bei įmonės internetinę svetainę kuriančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, logistikos paslaugas teikiančioms įmonėms, valstybės priežiūros institucijoms, archyvaro paslaugas teikiančioms įmonėms.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų saugumui užtikrinti taikomos visos protingos ir tinkamos techninės ir organizacinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Jus būtų apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar atskleidimo.

Kokias Jūs turite teises ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Bendrovės veikloje, turite šias teises:
- Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
- Teisę susipažinti su savo duomenimis (teisė susipažinti);
- Teisę reikalauti ištaisyti duomenis (teisė ištaisyti);
- Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
- Teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
- Teisę į duomenų perkeliamumą (teisė perkelti);
- Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
- Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
- Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Šios Jūsų teisės įgyvendinamos vadovaujantis BDAR nuostatomis, nustatančiomis atitinkamas duomenų subjekto teisių įgyvendinimo sąlygas, ir gali būti apribotos BDAR ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais.

Norėdami įgyvendinti nurodytas duomenų subjekto teises, Jūs galite kreiptis į Bendrovę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu Bendrovės buveinės adresu ar Bendrovės elektroniniu paštu info@vilpra.lt.

Kreipiantis raštu prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Prašymas teikiamas valstybine kalba. Atsisiųsti prašymo formą.

Kilus abejonių dėl prašymą pateikusio asmens tapatybės, Bendrovė turi teisę paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti asmens tapatybę.

Jei manote, kad Bendrovė tvarkydama Jūsų asmens duomenis pažeidžia teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kur kreiptis kilus klausimams?

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, galima kreiptis Bendrovės buveinės adresu, telefonu +370 52 700531 arba el. paštu info@vilpra.lt.

Trečiųjų šalių svetainės

Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų interneto svetaines ir paslaugas, kurių Bendrovė nekontroliuoja. Bendrovė neatsako už informacijos, kurią renka trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Rekomenduojame būti atsargiems ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių interneto svetainėms ir jų paslaugoms.

Baigiamosios nuostatos

Bendrovė gali bet kada pakeisti ar papildyti šią Privatumo politiką. Apie šios Privatumo politikos pakeitimus Bendrovė informuoja paskelbiant apie tai Bendrovės interneto svetainėje. Atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn. 07 d.