DUK

Asmens duomenų apsauga

SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

Pirkti UAB „Vilpra“ internetinėje svetainėje www.vilpra.lt galima be registracijos arba atlikus registracijos procedūrą.
Perkant prekes be registracijos yra užpildomi tik užsakymo vykdymui būtini duomenys – vardas, pavardė, el. pašto adresas bei telefono numeris. Tokiu atveju Pardavėjo sistemoje Pirkėjui nebus sukurta paskyra.
Perkant prekes su registracija ir tokiu būdu pateikus duomenis apie save (toliau – Duomenys) Pardavėjui, Pirkėjui bus sukurta asmeninė paskyra www.vilpra.lt svetainėje.
Tiek perkant be registracijos, tiek perkant su registracija, Pirkėjas automatiškai sutinka su UAB „Vilpra“ privatumo politika (paskelbta www.vilpra.lt) bei šiuo susitarimu dėl asmens duomenų apsaugos (toliau – Susitarimas).
Šis Susitarimas dėl asmens duomenų apsaugos reguliuoja santykius, kylančius tarp prekes internetu perkančio Pirkėjo ir prekes parduodančios įmonės UAB „Vilpra“ dėl Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų.
UAB „Vilpra“ vadinama Duomenų valdytoju, o Pirkėjas vadinamas Duomenų subjektu. UAB „Vilpra“ ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.
Šalys, vykdydamos Susitarimą, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą (toliau kartu – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai).
 
I. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO PAGRDINDAS IR TIKSLAS
 
1.    Pirkėjas teikia UAB „Vilpra“ asmens duomenis prekių užsakymo vykdymo tikslais.
2.    Po asmens duomenų, reikalingų prekių užsakymui vykdyti, suteikimo Pirkėjas tampa Duomenų subjektu, o UAB „Vilpra“ – Duomenų valdytoju.  
3.    Duomenų valdytojas Duomenų subjekto asmens duomenis naudoja tik 1 punkte nurodytais tikslais.
 
Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas: Vilpra, UAB
Juridinio asmens kodas: 110463186
Buveinės adresas: Kalvarijų g. 131, Vilnius
Tel. +370 52 700 531
El. paštas: info@vilpra.lt
Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.
 
II. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS
 
4.    Duomenų subjektas įsipareigoja pateikti tik teisingus Duomenis.
5.    Duomenų subjektui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis.
6.    Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
6.1.     Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
6.2.     Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
6.3.     Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
6.4.     Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
6.5.     Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
6.6.     Turiteisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
7.    Duomenų valdytojas, gaudamas Pirkėjų asmens duomenis, įsipareigoja:
7.1.     Tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik šiame Susitarime numatytais tikslais ir griežtai laikantis Susitarimo reikalavimų;
7.2.     Užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;
7.3.     Užtikrinti, kad Duomenų valdytojo darbuotojai, kuriuos Duomenų valdytojas pasitelkia asmens duomenų tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie atitiktų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;
7.4.     Užtikrinti, kad įmonės, kurias Duomenų valdytojas pasitelkia asmens duomenų tvarkymui bei pirkimo procedūros įvykdymui (UAB „Frogdom“, UAB „Svidis“, UAB „Labbis“, UAB „Negė“, AB „Telia“) būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie atitiktų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;
7.5.     Pirkėjo asmens duomenis saugoti ne daugiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinės Pirkėjo pirkimo – pardavimo operacijos;
7.6.     Įdiegti tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tokį saugumo lygį, kuris atitiktų galimas rizikas, apsaugančias ir padedančias įgyvendinti duomenų subjektų teises bei leidžiančias tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
8.   Jei Šalys susitaria dėl kitų nei šiame Susitarime nurodytu tikslu paslaugų teikimo, Šalys prieš šių paslaugų teikimą privalo pasirašyti papildomą susitarimą, reglamentuojantį asmens duomenų apsaugą.