ࡱ> 7 jbjbjUU .7|7|R3$ltZ<Z.t00000.......$'0 G2J(.Eo"(.%00?m.%%%L800.%.%j%r@):-0$ %oZz Tz--$.0.-V212-%ZZ Naudojimo instrukcija KURO PASIRINKIMAS Viss rkais malkos, tokios kaip ber~o, buko, ~uolo, guobos, uosio, spygliuo is ir vaismed~is, gali bkti naudojamos aios krosnels kurui. Skirtings tips medienos tankis taip pat skirtingas. Kuo mediena tankesn, tuo energetin jos vert didesn. Pavyzd~iui, buko, ~uolo ir ber~o medienos tankis yra labai didelis. `vie~ioje medienoje yra 50% vandens, kurio dalis laisvai cirkuliuoja tarp skaiduls, o likusioji dalis saugoma lstelse. Malkoms visada reikts leisti iad~ikti, kad laisvai cirkuliuojanti drgm iagaruots. Malkos netinkamos deginti, jei drgm nra ma~esn nei 20%. Deginant malkas, kuris drgms procentas didesnis, didel dalis energijos yra sunaudojama u~virinti vandeniui. Drgnos malkos dega prastai ir palieka suod~is bei dervos nuosdas ant kamino sienelis. Dl to kaminas gali net u~sidegti. Be to, jas deginant krosnels stiklas aprkksta. Tokis malks deginimas gali sukelti nepatogums aplinkinis nams gyventojams. Nordami /sitikinti, ar jkss naudojamos malkos yra sausos, ruoakite malkas ~iem ir laikykite jas vasar gerai vdinamoje stoginje. Niekada nedenkite malks stirtos siekian iu ~em brezentu. Taip sulaikoma drgm ir mediena ned~iksta. Priea kkrendami malkas, palaikykite jas kelet diens patalpoje. Taip iagaruos paviraiaus drgm. Jks galite lengvai patikrinti drgms kiek/ malkose. Pasverkite nedidel/ malks kiek/ priea ir po d~iovinimo 80(C orkaitje (d~iovinama 24 valandas). Tada apskai iuokite drgms kiek/, padalindami iagaravusio vandens mas ia bendros pradins malks mass (kitaip tariant, mediena + vandens kiekis). Drgms kiekis %: (m priea -m po / m priea ) x 100 Svarbu. Niekada nenaudokite medienos, kuri buvo priea tai impregnuota, nuda~yta ar padengta klijais, taip pat nedeginkite medienos dro~lis ploka is, kartono, plastikinis ar da~yts broaikrs krosnelje. Jiems degant, iasiskiria druskos rkgatis ar sunkieji metalai, kurie yra pavojingi aplinkai ir kenkia krosnelei. Druskos rkgatis taip pat gali sukelti metalo korozij kamine, mkro trupjim bei irim. Kad gerai degts malkos, svarbu naudoti deginimui tinkamo dyd~io malkas: Prakurams: smulkiai sukapotos malkos Ilgis: 25-33 cm Skersmuo: 2-5 cm Kiekis: 2,2 kg (ma~daug 8-10 smulkiai sukapotos malkos). Kkrenimui: sukapotos malkos Ilgis: 25-33cm Skersmuo: 7-9cm Kiekis: 1,7 kg / val. Did~iausias kiekis: 2,5 kg/val. (vienu kartu papildyti daugiausiai 3 malkomis) UGNIES U}DEGIMAS Svarbu naudoti tinkam medienos kiek/, ypa kai ugnis u~kuriama pirm kart. Priea u~degdami ugn/ pirm kart, pasverkite malkas virtuvinmis svarstyklmis, kad suprastumte, kiek prakurs malks sudaro 2,2 kg. Taip pat pasi~ikrkite, kokie yra /prastinis bei did~iausias malks kiekiai. Krosnel suprojektuota taip, kad bkts naudojama u~daromis durelmis. Visada atidarykite dureles ltai ir atsargiai, kad bkts iavengta staigaus slgio pasikeitimo degimo skyriuje ir dkmai nepatekts / kambar/. Krosnels veikimas priklauso nuo kamino drgnumo. Paprastai tenka u~kurti krosnel kelet karts, kol suprantama, kaip nustatyti oro padavimo rankenl, nustatyti tinkam malks dyd/ ir sunaudojams malks kiek/. Ugnies u~kkrimas Svarbu! Atkreipkite dmes/ / tai, kad jei u~kuriant ugn/ naudojama per ma~ai malks, arba jei malkos yra per stambios, ne/manoma pasiekti optimalios darbins temperatkros ugniakure. Dl to degimas gali bkti silpnas, gali susidaryti didelis sluoksnis suod~is arba u~darius dureles ugnis gali tiesiog u~gesti. Jei name /rengta mechanin ventiliacija ir viduje susidars neigiamas slgis, priea u~kurdami ugn/, netoli krosnels atidarykite lang. Palikite atvert lang kelioms minutms, kol ugnis /siliepsnos. Kad greitai susidaryts daug karats ~arijs, krosnelje visada turts bkti plonas sluoksnis pelens bei med~io anglis. SVARBU! Did~iojo disko valdymo rankenl, esanti kairje, degant ugniai turts bkti u~darymo padtyje. 1. Visiakai atsukite oro srauto reguliavimo rankenl. 2. Padkite susukts laikraa is gniu~ulus ar prakurus ugniakuro viduryje ir ant viraaus kry~mai kraukite ma~daug 2,2 kg smulkiai sukapots malks. 3. U~kurkite ugn/. 4. Kuriam laikui palikite dureles aiek tiek pravertas, tik u~kabin apatin/ sklst/. Prajus ma~daug 5 ar 10 minu is, jei ugnis dega gerai, u~darykite dureles. (}r. iliustracij apa ioje.) 5. Priea liepsnoms u~gstant, pakurstykite ugn/ 2 ar 3 malkomis, kuris bendras svoris 1,7 2,5kg. Po ma~daug 5 minu is, kai malkos tinkamai /sidega, jks galite suma~inti oro sraut degimui. Ugnies kurstymas Svarbu! Kad veiksmingai bkts kontroliuojamas karatis, reikalingas storas karats ~arijs sluoksnis ir aukata temperatkra ugniakure. Kai malkos sudega ir lieka tik ~arijos, laikas pakurstyti j naujomis malkomis. 1. `iek tiek praverkite dureles ir keletui sekund~is leiskite slgiui ugniakure iasilyginti, po to visiakai atverkite dureles. 2. Pakurstykite 2 ar 3 malkomis, kuris bendras svoris ma~daug nuo 1,5 iki 2,5 kg. Vien malk dkite /stri~ai, o kitas (vien arba dvi) lygiagre iai ugniad~s u~pakalinei daliai, kaip parodyta toliau esan ioje iliustracijoje. Tada u~darykite ugniakuro dureles. 3. Palikite oro padavimo valdymo rankenl visiakai atsukt 2 3 minutms, kol malkos pajuoduoja ir gerai /sidega. Jei jks po to norite suma~inti degimo greit/, suma~inkite paduodamo ugniai oro kiek/. Degimo kontroliavimo slygos kinta pagal temperatkr ugniakure ir drgm kamine. 4. Esant normalioms slygoms, ma~iausias 5 kw galingumas gali bkti pasiekiamas, kai oro padavimo valdymo rankenl yra atsukta 40%. 5. Ma~iausia 3 4 kw galia paprastai yra pasiekiama, kai oro padavimo valdymo rankenl yra atsukta 20% ir yra deginamos didels malkos. Esant tokioms slygoms, priea suma~indami oro sraut /sitikinkite, ar oro srauto valdymo rankenl yra visiakai atsukta (ma~daug 3 5 minutms), kad malkos galts tinkamai /sidegti. Svarbu! Svarbu, kad malkos pradts degti greitai. Jei norite, kad malkos /sidegts greitai, visiakai atsukite oro padavimo valdymo rankenl arba trumpam palikite dureles praviras. Ia rusenan is malks kyla daug dkms, ir kartais gali staigiai u~siliepsnoti dujos bei garai. Dl to ugniakuras gali bkti pa~eistas. BENDROJI INFORMACIJA Liepsna neturts bkti pernelyg didel. Didel liepsna yra neekonomiaka. Taip pat ji yra per kaitri ir gali pa~eisti krosnel ar kamin. Esant normalioms slygoms, rekomenduojama sunaudoti 1,7 kg malks per valand. Jei deginamos kapotos ber~o ar kits lapuo is malkos, kuris drgm ma~daug 18%, did~iausias leistinas kiekis yra 2,5 kg malks per valand. Jei bus deginamas toks pat kiekis spygliuo is malks, temperatkra ugniakure bus daug aukatesn. Ilg laik deginant did~iausi malks kiek/ krosnels veikimo laikas sutrumpja. Deginant didesnius nei nurodyta malks kiekius, gali bkti pa~eistos vidins krosnels dalys ir garantija nebegalios. KAI KROSNEL YRA NAUJA Tepaluotas metalas ir da~ai, patek ant metalinis dalis gali sukelti specifin/ kvap, kol krosnel yra nauja. `is kvapas pranyks, krosnel panaudojus kelet karts. Po kiek laiko jks taip pat galite pajusti akrilo kvap. Jis sklinda nuo kamino izoliacijos ir gali bkti paaalintas deginant did~iausi malks kiek/ (2,5 kg per valand) 5 8 valandas. KROSNELS PRIE}IjRA Ant durelis stiklo gali kauptis suod~iai, net ir tada, kai krosnel kkrenama sausomis malkomis, kuris drgms kiekis 15 - 20%. Jei jks stikl reguliariai valysite, pakaks tik papras iausiai nualuostyti j/ sausu popieriumi. Suod~is sankaupas ant stiklinis durelis geriausia paaalinti valymo skys iu arba bet kokiais patentuotais suod~is valikliais, kuris galite /sigyti didesniuose prekybos centruose ar ia krosnels pardavjo. Niekada nenaudokite aiurka is aveitiklis, nes jie gali pa~eisti stikl. Kai reikia iavalyti pelenus ia pelens d~s, /sitikinkite, ar nra karats ~arijs. Pelenai turts bkti laikomi u~dengtoje, ugniai atsparioje talpyklje ma~iausiai 24 valandas priea juos iametant. Muilo akmen/ valykite valymo priemonmis arba nualuostykite j/ avariu skudurliu ir grynu acetonu. Nedkite ~vakis ar kits u~siliepsnojan is daikts ant muilo akmens. Groteles reikia valyti kelet karts per sezon. Groteles ir kitas ia ketaus pagamintas dalis galima valyti metaliniu aepe iu. Svarbu retkar iais patikrinti pover~les ir tarpiklius. Jei jie susidvi, oras patenkantis / ugniad~ gali pakenkti krosnels veikimui. Lakuotas dalis galima valyti drgnu skudurliu ir nedideliu kiekiu inds ploviklio, jei bktina. Lakuots dalis pa~eidimus, tokius kaip smulkks /br~imai, galima padengti Contura apdailos da~ais. Praaome susisiekti su savo tiekju. Krosnelje oro srovs teka dviem kryptimis: aaltas oras /traukiamas ia patalpos, o karatas oras iastumiamas, taigi u~ krosnels ir po ja gali kauptis dulks. Tas vietas reikts nuolat valyti. Gali prireikti pakeisti arti ugnies ~idinio esan ias krosnels dalis, tokias kaip ugniakuro sienels ir grotels. Js galiojimo laikas priklauso nuo to, kaip da~nai ir kokiu bkdu krosnel yra naudojama. SUOD}Ir `ALINIMAS Suod~ius ia dkmtraukis bei kamins turts aalinti kvalifikuotas kaminkrtys. Suod~ius ia krosnels galima paaalinti juos nugramdant ar nuvalant aepe iu nuo ugniad~s sienelis, nors suod~is siurblys yra veiksmingesnis. Jei suod~is sluoksn/ siekia ugnis arba jei kyla pavojus, kad taip atsitiks, u~sukite oro padavimo valdymo rankenl ir u~verkite dureles. Jei bktina, kvieskite gaisrininkus. Po suod~is ar kamino gaisro kamin visada turts patikrinti kaminkrtys. GALIMOS VEIKIMO SUTRIKIMO PRIE}ASTYS IR Tr PROBLEMr SPRENDIMO BjDAI Prasta trauka /rengtoje krosnelje. Patikrinkite, ar kamino ilgis atitinka reikalavimus: jis turts bkti iasikias 1 metr vira stogo kraigo, o bendras jo ilgis turts bkti ma~iausiai 3,5 metro. Patikrinkite, ar kamine nra kama io, kuris trukdyts dkmams bei garams iaeiti, ir ar nra netoliese namo ar med~io, kurie turts /takos vjo kryp iai aplink kamin. Patikrinkite kamino dal/ tarp sekcijs (tokia yra tik kaminuose ia plyts), kuri turts bkti 150 200 cm2. Ugn/ sunku u~degti ir ji greitai u~gsta. Taip gali atsitikti dl to, kad malkos yra per drgnos. Patikrinkite malkas. Kita prie~astis gali bkti neigiamas slgis name, pavyzd~iui, kai naudojamas virtuvinis gars surinktuvas ar koks kitas mechanins ventiliacijos /taisas. Atidarykite lang netoli krosnels, kai norite j u~kurti. Jks galite pabandyti u~degti kelet laikraa io skiau is ir palaikyti jas pakl krosnels viduje, kad atsirasts oro trauka. Oro padavimo vamzdis ia iaors gali bkti visiakai ar ia dalies u~sikias. Atjunkite oro padavim ia iaors ir pabandykite u~degti ugn/. Patikrinkite, ar oro padavimo valdymo rankenl yra atsukta. Dkmtraukis ar kaminas gali bkti u~sikias nuo suod~is. Taip kartais atsitinka po valymo. Nuimkite dkms pertvar ir patikrinkite. Galiausiai vl per~ikrkite ugnies u~kkrimo nurodymus. Jei jkss naudojams malks kiekis per ma~as, gali bkti, kad karats ~arijs per ma~ai ir js kaitros nepakanka naujai malks /krovai u~siliepsnoti. Pernelyg didelis suod~is sluoksnis ant stiklo Tam tikras suod~is kiekis visada kaupsis ant stiklo. `is suod~is sluoksnis padids kiekvien kart, kai tik bus kuriama ugnis. Suod~iai ant stiklo paprastai atsiranda dl trijs prie~as is: Drgnos malkos. Dl to degimas bkna silpnas ir iasiskiria daug dkms. Pernelyg ~ema temperatkra ugniakure. Dl to bkna pernelyg daug dkms ir prasta trauka kamine. Neteisinga darbo tvarka: pavyzd~iui, durels nepaliekamos praviros ma~daug 5 minutms. Patikrinkite, ar malkos sausos. .sitikinkite, ar karats ~arijs yra pakankamai ir dar syk/ perskaitykite ugnies u~kkrimo taisykles. Kai kada netoli krosnels u~uod~iami dkmai. Taip gali bkti, kai vjas pu ia / kamin. Da~niausiai tai atsitinka tik tada, kai pu ia tam tikros krypties vjas. Kita prie~astis gali bkti paliktos krosnels durys, kai ugnis smarkiai dega. Lakuotos dalys praranda spalv. Jei lakuotos dalys praranda spalv, tai reiakia, kad temperatkra krosnelje per aukata. Tai gali bkti dl to, kad krosnelje buvo prikrautas per didelis kiekis malks ar netinkams (statybins atliekos, per didelis kiekis smulkiai sukapots malks, ir t.t.) malks. Gamintojo garantija netaikoma, jei buvo naudojamos netinkamos malkos. Ta iau pa~eistas lakuotas dalis galima lengvai pakeisti. Kreipkits / pardavus/ jums krosnel pardavj ir jis mielai jums pads. Jei kyla problems, kuris jks patys negalite iasprsti, kreipkits / krosnels pardavj ar kaminkrt/. Mes tikims, kad aios instrukcijos patarimai ir pastebjimai pads jums su malonumu ir taupiai naudotis Contura krosnele. .spjimas! Kai krosnel u~kurta, tam tikros jos paviraiaus dalys gali labai /kaisti. Prisiliet prie ais pavirais galite nudegti od. Ypating dmes/ reikts atkreipti / karat/, sklindant/ pro stiklines dureles. Laikykits rekomenduojamo saugaus atstumo ir nedkite degisjs med~iags labai arti krosnels. Dl saugaus atstumo nesilaikymo gali kilti gaisras. Kai ugnis rusena, staiga gali u~siliepsnoti dujos bei garai. Dl to gali kilti pavojus ~monms ir turtui. Atviros U~darytos 28:h8: ",2B2$26Zn!"n'p'r'''(x,z,L2\2444:0:2:<=*CJaJ 5CJaJCJCJaJCJaJ jCJaJB*CJaJphCJaJj5CJU 5CJ4aJ45CJ92468<>@BDhj \02V2Rt$a$$a$jjt$Df246XZ@n!!!!"(#J$p$%n'n''''''(f)d*v,x,|,~,./J2L2\244499::2:<<==p@ABCDEG6IJJJJLNNNN,O.O0OxOPRRRR$h^ha$h^h^ & F ( Q@FGIEDQ@JDQ@( Lu" ( S( nQRDQ@DQ@D7 S(( T( ntTDQ@DaQ@DQT7:J*( 0U( (F'OIIRDQ@M>~Wi/?w) L.! @. 8 у%Hڤ:QDR)(NGZ``' ڤ!LMDvQ 6:w:;:;̜arfRZK鄩BI0Q , ҈yd 8Q-wm9;;W߰<I{E@kө6*IQ GeDBZ )41e/kNn90զHQ'#Dc RmZ)Ƃgɲ::z=;kߤvgҦOjR9solKaj]ZJ: %o}#ხ/^akռxKDqP+4Kh`ggz=I Nt·Xjg$(FRhJE'ڪdJ\mZnvj 0|N5; 4| yS4c>Xf̵luhn(@4 d*}Idը}Y견R֊0@7_g̜.}_x}{o%.\S'N0D 5J8*_Q I)M}xd3lUQMC`Oh5VHQ]Ji&b$u4EB%zQةxCL%%s-|:y>fHݳck-]LMέv a?N b`XIr4JFMs%|tn-չ/2-宋5rZڗT\5؛0uа&S1GL jח@hUB3ߝBP*K. tk{N^CD@4 \1,5 AXPxsрa^9t{ >{wmdU t{d\ lO FfIWkU;C8VDblYajF@2pMquR>Ӕ?JBs+o]{Jb ~æ&Anj5~"]15ӱl?@j)*[#5Wd-T Ws! ԕ7,({]˜ٔUÌԆ׶qEOte<ةk(Ph2 <?YԢ֪ 5Fǡ;@ڌ>:Lmn"j0yEBpeTvX%REVa)ivEkZIT>,xÍb\/2KHR@CXUb~X/#N఺ =+./JA4}[/=ab$ӸK{)[6UU\2[Qwfn?BWN4C S*)%)HPeF0U*_[%2e~LSz/vjm#yYh#EZ,66?_G戝i$5Q43:#\=O|, qMq†1*L-&+В_sg[=f=%IwoJ*'#LMi$( JVeSnhNSSFBAmDTDW>~W}L*s ~S=Uíة5RlQ ThT9)LJ1>4lߦ)ܜNŤސŬQMXhY"_|R)S;}ڕY , 0H%W nTfvՕ5*C1!ajaRKF(K VsW6`!La"WOvpVO7JZY G5}-qajjK^8~+Һ__p!iR1nZ SKikTDSݾq=Ȋ僇\kjN 9vp<#F2IYoZIHQ Thj1;{>m _?|Յnj|x2|ڻs"Zki 5u؛G|[G}bÅ S2zN S&Qm`UcG֮V@ɮiuwwwgg7rF{XZޞ>ބ9 =VUW$Dȸ%[#p~ 3y{?PqW) ruN%ң X\aӮ]RGx7X , d%aj4SG M;vԧ(^4% SK2JDt THhjV-v24UzʛwmJp9Uvvӧ2;w +"-=7 0aK&z@SmvྎLwA~b[*=_NUYx+w^|sg4m;._l=3=dc^޿,>;NoԉCۣ$(Ђ `*cF>a9S9\;Cɵ;eXO??3_+v"MJvf0жt6։@K/I /4y3˖1u~瞛;[<%H05EhM1X1 c9Pl5*/t޽\qO̚9֛W 6wsΞ˾_N5ژ{=?pft9h1{@V ޟvv~f̛Onp#^7 嶠. CLe#5Z{2S{vڞae-Y}L] ?nG8ۏ~$l[0A Af/-/>Cbڵ3|6*{x+Nr=^d}jD@Q SH 3`a*3vvnz'՟iM;Ueџ +V.]6w0;5t|p?L~Fw`T: SK* 160«'7@0 O_q9wS O`jy~3UodL&t7/_ SH~i+) <l6 g͘=kμ?_|puH'o.bC3-@`l;p+K._ߋ/9\pa(Nn dU J~yFةyouhRnp.ocqדz0߰:}ܲc/eiB7Q4ֻh*=V>6X}Г_Se-M֫@RR=Y)TF 2}2iBJE=a{dyszI:s&Sz3No"ʠmlѱzr=]Q ʞW|Cƞ$E*+dEoffj 5ǩFE%,7#[fVԕkW2T={{Fm??1eK{F {ˉ]޽GSeo‚Y(P阪 Sռo cgYoN`~#J;?ԡCN9&,%癹cѣljLUpp"-)P~%._߯ABuR SQ=rMeL%96TggtG!qaLm6Qf.vЮaE`ϙwgmñL_/e u, Va[ˢUH@jژL ĜԪxiRIYuS 7޲vٔȱ-3d`6~<7ݺ־#MxoZ_PԳ/{ז;d}}3YyBI0Q TtLEr6jsgGsiM}4KR SYz@jCcI뗰}Iuҍ汬SywPeF\;&ݛ0-@5ӯIQIXIVWz#_k~@ĵ'/нp*Yb%/YE/ jJ/C | 7z6x vǖ G`; xbp9׺7Wy%W d&5{űɪ~UfbχS~#8,yg/J$MonT'aD`MP3?o+E^ԊL #c]JhŢ%(N?7!pҜM3OHr?G SXY!Ǐc܍78I]D_@!3|Xx05*LIXIePwC%mfM1N3I•}&#te.V L==m{~b S8oIHرkر7ֱNJQL[7 _Pb'@ysG9)Kvꚕ7fQ 2c[:)S{ܟ\NةàB+N,wƗ?| Y|oL ; GxK,걮=5bQJQSݰ5I@&$dncOH@Uw\R^M.`Ȁ}/cxd_]-嬾귑dh?*2+HU* l7`X+4l'ae[Laj5TǙvm e#2NuV I(N7xk`ཻߵsώq@T@^-jVMՖ ζכoyٕ <8fvnݲc6o.aD( Ln ^Mp*0VSDKZQ1U8v#3b8KwnXy[a]Y5k!|( ]6,xGDW7y?s81&^;p.7]u-7Kpr疫* L +@&Z%kUp0?cbRt}N|9!ķK/YjyϛhάfyCiO0m¸cia jQ@W_46S"쥐>)c FyGe+%JTjW(aOzyS.zջPnl[p? FK976f;X# ׷^d8fM5%PJ3O Pa#1ÀjtɦӰ5ba_$Td{ޝ;ٯIܲbUբ+N2U9I4(vY)) V)*N+zE~-ob[o^zrmPTP*U+ _@uUDfvP1V%e1!*I)lwbk%Tl;cdl:4V v%oU0I}ںI)PciݩT2b䳥IE /ˏsݳ?[bW\>K.) KtX+ui4)g)4MCMk(JiQ+䕇?y龟={Nswy{Ʌf̴j}C֧Vq3UKv5ꛂ0mW;BR2|vro[ oJv=VU諱MݡMIK+6)V )6\b%r`>}D'IN~`c["&P fPKoRY226UFSVX\9ثV8cᅩ TlZ^b(ﻊf?][4yCIK;LvI Skd5+pN@4ƚ)Xn2 bG-Ŭ]2E0v?:8' ?e=:b $J)`uITSI* 5bH5WRðk4J-ۼ ʶU"xگԶ]Q*}sk@bk==ܶdo:~SK'`"@N6{5_ jԤljyMajV%@Y45ݿF:2 ^DS xk>JbzNB S(4%M ;؈|K~~P烬OFsH)@,Qݒ-/5?,ة^חkbtnD2UyVJ,*=,tajlW9JI&.tju:iNs뻬%2f}$iƒDD'hso[RK^a JPoę;~&a_6OU82!KSUmQ僘Ŵf;cY.aj;~՝NsFYTriCzە󕼾2*Lm_Du1"\إ5Ī*FN%*@]qCD@ʡ4$05;I+Jq!~U29AuR5;'Uz*aniŚSnIm-Mjd`*'7S ?jfS # R}/?̩S:a{EʊI+PS~@Z׺JO3L&3ukfbIPSNd_TSdkZzPYSàH%)]+^y}s. ݦn0SUE`$&KRݸ)u %( R@JɶK, ]/8T5L)@Vǒ;[HHQ OyۺiTT)Kf஬i_Ԭ Sr%tRmhZ}SkzR-!Y0U:C2*T.4&+5Y%sTF\ٛ0$EL S3njyi|ʚֻ"0,(6M Pّrz>aUSRvS@n-DF'auB&rr4vE f࿊gK4QTrhbˉUjRǯٳ0-jUaj][r @Z_ڙi%#=d!qE' lc3uT$"LmNSRpYя*4He Uq5](HajAB1\ 0!•]9DbM*`=A, S-j`y5PP0Lk.X575SO[/|y`k+ LmMYR5!qU>T5 Y%T $0UjD,XX'p1 [32Y39W(D( Luce iљV+bVᝎXe _ÞSTDKBI0+lZ%-P V"A֤9b&4`Q "HPQNaNm*?$OEJ VՖ, akj7SEdχiJE례0Td)9~+0'U'ڗLU*Aoy(#)LKKUh j' XTY3-CJ0Q ,ZtGxjX5 tUYk1o~V>UU@ZՖ)\I*. a~XSw<%ڛP(Pi)F. a5T-H=Y)$QQ@H05r-/F*R5ULmT SrRX4g0S`kz)b(QajF[!:)#Y1"VU0UMGՑ4S:_aj0[ ܡitx\xea7UÚHlQ@8Eajv޽٫Sݽ:|e"^(kiRŗX6ajTHpMQGJaK{KZLz.Rm?=q}p@4QzzN~֫]@>_۫,0XN߈)e\SXM'CtI, tvvuv< 6 ޽No٫>O)SRUaN% $Zf%#…T`6f_ի󙁍:W$oơwbXQ챚q`rH TvjGmLG,Ԯ{*P vbĴ>sY{ _ &V+e)L-ەYKܿuLCJ!6,g(D>SWc (`Igz%#^0rT**ZJ^tڱ3-I,_=l0UZvbi/owII/CE2~izQdz3fhGWO^gy^ez͕3HP@Z24R4UwvDO%7) _x}=kմP) xߎ{2/My S[NtU-nL]j S5iV5i\ _#<3S*\3eU7IUYwSIZХdc35e)\j3JC\S"fjZ~I x@GN$%/٩4tJcyOO/q%=XmgkU?r„U&$"هTVpU*Xoaz4iکP'{ |u!*Y,mةTR Sѹ\lLU~SWe^H]o4-q33C>;pC kqToSV}X;|P>J(5Ոhf7UWQ slGu٣?CKW|s|D4%׮VxLԦ|ƹoJND x "MN{ eH;5?m+ݍ(Y4M+RNZ@eJ\WDu#o'z-dMq?]jW_giQUof/6%W|H eW'Ox,m_6Cfݥ0' FVZ2XԄ+5KV)Q*#nTXH:MLU?g}ʳ4/{hx}{J}/~Pz185nzazI6'NB9Ud]sHAH25do9V K{/mjUk\i7;c0h+Ћ,K.UT-6[.aڈmr4>vwl쎄+O^KCytt#l%9eJ??mTGj}Ey&m0jd5}.3q垒 5og06 ש2JX1}21כtz6N?};ٯ4U᜔6qo#46{Y*vj:!%V`KlBbիYU۶. R%MĪ H[FgIQOl5m a=5ODω'H:F&$-ٳm+sj 26) NNuMv-1Ceh+S5ZTS#oփ Ʈ&'SIƎQ1N#ٯ]Jy@ܵ5 E^%\/ѾYBN= OTʆ<䩒 e6dl}3jDZ!0Z~+#@#5'pk5 +]XZ MVgNbO3A#,"S;v ^fʦ'!nƫR%BƑ=6zЦawMU} iJZz "fFTf/}HL> {fa_a))aFӔ*{3yMϋ Og铕z`ڠ}ZHaj[~JF*^m YjX27/VV;5iYBcZgjSMQ$A `oƳV*|ͺ~irIlM8T-۱ Sښ&PkT-Yd{ct+]xS)&粪Sh*QBj&R{k/,qSD[#i9Jc^{YД}Vzl֪{>cU&ޣ%bPnQsoi/:oQFdMSBn9`a.I DO}1χ?Oa[>L♴+Ty.U*FԤ' ^˯P< M@s۲!9i4ݦoWrYTW>'y}>WfTwj, kGfRZSC' $O`U- /f5OSc`+3]Z_ + o&Sb1l&h)9aY:PQxjKj{>N_:c҇5J@h@ :3Z R0!/MZթPj$1P73 D6X(p"Mܰ0JM|iʒE] SR?1a j|ɨa=A.ٷflt!vMai=Ҷ,UTq}g*.pFWGF5!h6R{[Ӭitajmg~տfh-͹Z[|%rij/>R6ebU-Ze_M\ ;\{5c'V5OoY¦ղF,7?cH/j5W0r>L y} )j(zf:C! \ICkOԏ6m]~٤_0w/2-brKAaҍQ >5/ӺtS4es땠06Kʿs}{?(WQ4K0MB|gKLۜ גd#~lyrMjQi}Wx׈%rVĉoV?qSFW {MR*xv&"è+"UMd5TRtӥBR47/3^m8ux~qacG)}2VӵuV)JHEx%{oU _ǜU$f"ػ (zjX1p?D oNhql+d,cb(@,䕇>Re'TR@ڔV#MaJV+Lu۵ܧfݵU5L,T*=vD/D^,)892VM?zBW# [pK}SH?<W%2VlVjtUPJO|+T'SajuB/I H*R$#d$)M#KXZXcȂf~ de'E a3}cdá҅jaM{s:ꭧev}a 5P UTb3Hֱ 84R)/T]T6:Ɔ (’jkщ\'1fZ٪ /6T(=y_Q>ܥxY_L_#XiDM09&Yքm}̛`G;ʓI'#fQM̱7Q(S-/ h ,3҈mvw`,5Â{@k Mbkgʖb3͜EׯYy{s6n kɓn܄< 9`}l?i]]]{7];IɾҮ|yUCw fGGwD]/%Ko:::]x^<#_f~?[x==;6?yoy۵.M~ ҄-Q DenĆ6R= R0 @- qYo!]֪ *D#ߪwCQ7b#WR&aVuu&=â70诧IE; hau$ Ӱ86eI ̘w 0˻LsKw `n@5 4;Iڋ<\@:!W#(HvV{v۷ނ=~}7[M/m~ꏂaR gVf|𐆽l S_n駈hs5dՊXfj%1\m4Q$k25 -T"_z4?,[8_ŌCwmݛOMX &*{%skR P>jktԩ3g x^m y-kxl.A9r{05]ߓX9*T6+Esԡd9j cb^5Y[ fB#kVX`ne{rDSHT " {7>/]Ezجy`Umlc @AF2OGA.idU)k7` 2x |YԴevʣ&w?Wz.Z`zy0 j#o`F9d+m*7a#Ǝ{HgxcB43B%k&z;a*WTnxo׸)SL4j׌P&M)EIhbejZ$Y+KNFئ| DM9IWb^^#6QT$F g?mp{mٷ6'ǏczmWz@T )SbTImV6[cBwDTgLj9]W:zaeTC+‱?CKvƼ7"R&P&a@dsx[`7e}=oѣGG"Esf͟ylox05@QJ`kU()5$箕:n(u?z{fhP;c/&H_LFZ.-E36Nʞ=Yg4+[j (ge1]"K^肘T~scȔIT^+;{a@8]W4Q)G4}ƴYs{Y~/ _= "{ʕFy;ņQoȸx&X2V83rMp WTϖ *L f&0Fä6Rg0YU+_V:gl/KIC2J#\ ƴta@"TUQԄqϊ!P;ˆ%W0+*\g-XgR=_.tj];Y9elwwE.m{6%˞S?} 5p:Jq6qY}F-Vf6yΞK!N?[M`ӟ1MyL:ΒBV37 bDeYIa+TT0kYvU/;-e3U8~G]=w9rdu&P{x:m>AS|d"v~f|}HdUAئv2 >N+F\L?jNPvG, cY_i%6oT'}/D@S8)#㗢І|MX*Yۋ^xÉE"PKr {:ٱKE*QedFjDav&\-F(ja`{{_?:.,3qU7޼bʥ\qm[vܾ{d]0k&/1 7} L0^*ŨS0o, wmڈP r:z;η>NX-l`Ԋ,oChOPe:<]@_ \Q;bj:?ՋT`10UR*` ژ6[ Zb"@]qX}TX%+G`65SQՋIIGl+-_g9NӒ}l֧\SO;yLS *bcN%O7b O? X};߅DY^`ajڔ~4%'uRj+E1ኊhRX~"JpE_}t`*D579uJ'=U*UW$kl0¨*6ڹuo8fXh M8m¸cF1\UzY[D у9p`~of˪{U dM}Ho;F V;|n)!s*夣iI 󤤤bTT>mFLCBrDs q c)@³uԉfZZtǞc tv0NqU17%MhQtt^?o&HC*)Bmka6fxIvUYylğSq&' {J Dg־Gh믿-}oxtm( SS_X ScZ-98X5Tj 62S#.L帪E±TdS1uw߻*TLU%C*[X"3gI~rTNJIa{RWf%Isȝw'{]ty%`˶pbJ%7n\*~C;uS˚+LX@ 1SfcV;.<&'ci"$fZh jRlLZ9ӧiSJS]H D8%硇_; 0 >_5"I d*H[!6ߦq[o&)W?׏0шΙ[^`琗u&05%@NLe:ڰNB 3f9~o %ۈL=a*۩e*%()(t,)UՀsTH7W43߯lFi#\,x(l4S7aDģъ 0z }P}v3kF`v[m QO(XH偩n S֒D+Ԉh2QjCSfTjo2ɩ"R &J9eNأq~[x*~Ne6\7ϼh:avwcx.?,z[s|&F}ˎ{n~!<~}AGaوQ jT>eÌ.ee*N]:' HM@UsjLe$u!vVܽ{5#m޶fK5}]:; TPLuO>AMJ]u%٦#L pg>)ehM /ѡ/6Ƃ|x`0{,߯)URےj+< C憄y̜]Bk)aY7Q! maqܱ;pt{}Qz ;Vb7a-/<~wɅ|<[̏z&SfE8}Rl?h؈CjŗDw<՛-) LZ8(+uPdY0ѻA S]@Tע'?jf7{R󭷑n }M09" lfScӕS}P`6`GCέX:d#p'ESǏ5CUy|L%⥫j$) LZ/:9V6[&O|e𫆩f2lYM hZ]k9$:LVF)p`g`o"7`aS*2;*,Ub؈(jE0ڻi o۵{pc<'qv BCоMGߤn#7OyOctM%bboI2Sׇx`>^lNjw6.=e nqhƔsI7ku6o?^|(}IbA7ȟx#W2G)ѕ]Dr)pvSrR+!Y椧,):qܝ,W7u[J趲S$4Sv >M'S5V&6LcLW25xlD.n^JV-K*XE:&\YL16?/C&vkzIFQ<%ԛ%jspF7W gy?u{b".-NTmL0jNA*fRcv*)<#`SokC77BD_SdesLNK)ea* ]mfo3Y)+F@Z+S`)9T2M&S/SSW,W.X/+םz+M ,6\֧z˼ؾ"n"}WT5^Okqō]Lhs}ـf2S!W#@=S>|Ǐ% nہ maB Պ?_/a !mjTZS B2#Gx770 |P/{>ShyF%SPDR=Im?o5L\ӫN^8TbaQ ,X ̒1^Vߌi0[ L?AQ{ 4x0W,[i .>7ǂZ3ciRYqɫt7Aj7BMdYg^BDP]lҕޖY:y*`UKtif\p͡Xd܅C6jVzmݱ{԰Vg\?y34|$G}ϼ&#"+=e°bFZ!ZWSG)tPE,px'} y[۹|iBb`0}D }By^u'l!#G*hM?a(˦TjEԺ6hvpf*Q3el`گ/K0L* Vޒ')F9e1۩^}͈aďR/\d >߶޽C |ShC=ȱGO8fwc1f ›$Q BajGFVTe lExdTD9/fC㩢Vmte>J`́GE`ܔ];i x%+\kng] lF/0mNd`y]SDa*{&)>pI_|{7+^ֿ?V`3 znl\0eL4}<|s9gcB~'"![[aj+o1#FU#-4,M@|PAބ6ъ7v4mQC}9M/oe[@ ;;;P CjHO]]^S&Us+^'N!z S8Јu^?x:[ȟ?͉OO-yo߶uݽQ?ދ_5|TeocxjKLopχx«'ے~?⁗=;6?yo4ܲ~f]ؓjXAgyTDJ@ q*Sa²#G^R&=W747+"EG1p*S=|$7k20#¬aWh>.OίATr-9夦jq#@gxL{vGNV 52U%+OSBv&'|Tu3:"aVMG+Q- tT0՜a4T^Eh GcSoeKnM!BM阊H#jfm}lOMS0:s% Y 0Iڴ1]+B?q2nd<5%V-c.T =;?,3~OTgG2=yϻn\}yNP.KzyHi0?:V1F|#843;6cKa2CM Nuׁe-M~V"喹zF]|fl?:7Ԙt4\E Y&i2XV~ߊ sHsmad ~[9o.>[L}]DtvL߸e+886KԶ,yZPEgX?Lͻs}}oZtSaCKF*KG'82W3o|) F Li)]&m!M4`O`B@t LMtLBc >5I*V)^Co~--mn<1vyϛhά<*YTW$` ϵzzǯyW<$8MajqZZYo%t,l0U^x(kIVgny8ösv 7zbᬙ1P{Wy<1ڴTkv֫ԂK2TgS0 lS pIŗ8n=5xySCŸ-s)f>3&FM@'z9Koϧԧo7FSElyeL.EmS-Lk8ؘ͙1uZ YDƎnb[S7԰T\nj/TvHղ ;դz-qe;( uV 9BYLosP@RTSװ8y8iMXXdp>=exE2WJ:N G,* Lu1JF.!>^7kޕBQX~ϣ&WѣrHy&PiBKiVuSÑd#gL0-T:N㬕.e 'LuӀY`{}M9"-Ylؾn$˖aЏxv@6%( $V@X6F2Pm6C6FV`V5yZDhza*ކnJYX~(PT7bZNn^@%R"6dvW 4D"T;l$&4U+U#*ĸlW#ϵ.( 8T@UXk\&*1/A,$DF:/iN(QV@ꠇDLl8tOmon,tcv=eIAOa3mM%Py۸CB9coj2I6YZeZZc=MPҞHfE[ŴrÀJk1\D{Z҆sބŠnc7f@Ei;^0'\b{I֢0A*9~mTm$ܺB*SjBɥ f1R9V|CYb5Ik]𛲜Ļ3Pm#Lutd5[兪گI{T5*hh-qQ@ S%fX5˸U6Uc6$7)uz}UVo/1PadlX-63\'Dv*TF_,=Elxdxfݢܰj,HH l܊>0,dx,KW m3,Haj"*֦S~K@s&u{V^I IZZ / * Lͥc$ZHVk<[wS5ƵWFRmD-զM5Im0A1b$nf"c.=L%S}ER=ă)*:퉒n$K%M\.Fj"#5jnsg7۰x2xCm00N*瓄cM.TMwOCmo<T%2R̚a#J^mis%wR)L+Tu@Et+2H+}3}MQc IJ´jk['Z.o[SQ&o=d1l6Q$L[) LDsk0i貺2XcMUj!Ղ$܍mnhR>!FD@0Yq#G(DiUZ6\ۜC_kYU0Z,[ 'I"P TcQ|R&+:~Ȥ-0B*KRlaÕ u" kwnbmRXݝQ@M[®LV̉W"E)Vaj&&%e:QU&klAPj,S-{<{$@1R- TWe`N`4z{* L-S0L |e'iL#m##Um^ruDcF0YIF S7IMΎiMj8>\MʡhOҕZ kƤ.D̢DWQ@5t&23u8fΣ<ӴtkLLS%*7rRȈmXŬ)9uix^;q'M̵mxN7L6z SmT tm3eMLaAVG,HrN$LNN׈zbE5M*;ͣ]TMajUZ4UEcU%tej.)<9fi{,K, 䍴sRV}C䐤Ɍ)+q+0 AiA-n4ҙV.RҲUBBSKhP Ԋ+xIT&͚7+>bR)$| S<8GScDm_ p+`C[H|j9'(7-_MS*ؘKX!QiL#>F$'u'*.QajJ鷪SS` NZhʐm X SWi0M(]KUDajEQbVU&]lhj!n/y;%H%P$ L`o%.}ئT X0X|jX5HujV&0¸ڤB1 {jqvSLQ@F_Uհ_??yGCjӃ͡V՜UDMJ Xf-o:qj|*t@Ոζe2M_ue-$X:t+" Y,?OR183̹0bFXYl560Ӵl&RN)NZFIᚢ SC[Lư(?vJ?Gwm|f>/]zFfZXRh0JѰJW=`M[l[HX듍cm5-@25kmƪi i3ffV hDZfCiEKcvmڪ5{hM݅_%)L-̯؂ BWj>/]{ղd%K+uh`]x gdt/aSXBZH:*PWZMz1: \Wrي7A~C'];r9d},TmC{<W4))P-ZʰXJ lw׿5pA6[1.?_wӟ+`zg55j>MRTmP06K[SBj b1V 3^Nt~U"VLԽ`U%^5x_5}/?(ް+s۹}F3J *>5[޴ʹXxvUHq5}US0lTLе ]IHT{LM_ȈU"+^iR߸l)V0p4d)5FV<VY8:eRǓZVI[|-,Y ƒ*Xd-DMSF} +|uS4K_^{ JzG쾆A._[Q;Fִ@dSDagL9&"ѵ~)LK*G[+%Ɏ"'\?jB._upl"XIw ٝ[`-RnyUI?Ҥ1<|:`_q;,,lXnlLjdu'-RƧN} V';&≉Z;pžv)U5d@+uH炤.eD եIE#mRu4XǛ]a$X ++oZ5m% d7Mթv3*uHݔ(L+il >;iuō!WxWaizjƔIYmʆ:=$jmYW9d[Y9T+4ګ'![Raf5M zd<;jiNa"Țb~YNMwn+)Pv95P$mz PeY[M|Y?+g(I+[ٚ9a%ej),S`0A[;j!Iڑjg.( lȼr:M59ih&a_yVtȃO>]X$Q V(0 YWj*E޻V֪R Jfj6J=#>kzSXb>gl8 tLUZAΫmל'>o6ʆ䉵]R0v`IaMwT9)ODZi5IU4]RURBV^0 Q-OF~J,Iѱ+8θjE杦pWl5R*#ZNCɾpFDhb.Fդ~REs."K bfWJW`OJVDY Fj>Eah(jYs̩`a I(0GI 썧sdKI! +0촸bo T(JsbbU3Z-gZig[)MB`Edo" 8tޯ5{k 3<)@*bUi bfȤToՔ,RFȚZYj5ڝt,0c!-ps WeUjɱnIOD \.]vw5{+T61} <"i(2;X\tDzZ<5bD26Pg`JjY*P@0ņaM0W.`פtEe+A(ƹr~j}OMTBt?E-V% NgH1d- ]fheoHV@Eprvǖm#L䉙*dķ[@ijfa4 YcZ P/txࡏ]HPAu:y]*dusm4h(j58oYFm: TDqC>iةT+C&!)M9vu"\q6g+nF3`96+a S`Yvuu?Mww#Pzс(JکW- f&dMmdjr4clV 4* -rwG"hsbT'Mc=.* [R[v_MN.ܔ~]~׬vrTI֖T*6IM7"ʜ#V*-TN JHY::i G \4mm=̲ 'U7‡"fg<-LuiҍTO s͚<87#!*ㄩO>̵'CF;uE~qLWRk[l⨳Or .F #Ft,ۄ Joݱ#uϮ_?Bǒcb<9eD(-?J`5U$(\D@ eb5ְZScNmyYgLDM>['{68,;睿}'cMKwwoM6^hKWg7_ydgJY0kF5L \S7D,G)%hZZF15X0VOj"FG9u ޯ(q\XgkH" ξv*}eFSMYpS^nHgAy/jh L*ܗ~}{c-mgE 'htdՀ"UjfJ +P.&UߞlRWIK.V֦nXv) _c*5ͷF^_1uj Q(SFL!i!YSCZ,EE(LUkZ0SM U4=XmO2ղ[f9)WN5$pM%BfdҦlZW׻@]Zy(;J|* x*iNe'0֭o;uOS*a \\bZ21{6c@>iaXlFI+vg`S` <TPY/ߥ}^|J\O-*|-oI-f2'{j-"b+d67]zamuxV/0he/䊋/n1ruڎ,?T۞ yٱjzqh*ʇKhF*%V'nXA1ÆbP8ʁTݭR9ZmoXXV"2Hygz_~ϗ°˽n0'ةzDzUMGʋN.-Z jm6!Ohhnys-`/Xgֽ*LMt _KVvaj` XdƌJMN0`MU -*S648Zh7љj&XMJu>imu0&e Ut[VS.mVmTeWvjd&jBbnJ;N &کBJ+ L>! V ղ8(Ze>EUgބ%VvV.* LM(XZ ،rTʸv;]ͪ.LYIqE!k-JhνtE:Z4RDQ ȼ4QDQ SkLRHQ@D( LA#IEQ@j0$DQ@4QDQ SkLRHQ@D( LA#IEQ@j0$DQ@4QDQ SkLRHQ@D( LA#IEQ@j[fB@%qݿoPi.[fY|;_,կ~|Wg^ ݻ>}fNS@N7% mC>1\'?y- ]4:sp"78!{C9*RdLEQf ,_&zYg 2oE Z$p ߪn||*PÇJ UsNE,RgZĚ ]➔( @?{PgM_"^_x{_ ?)[o/Oa'j˖.{ WENM_rW#UiC_jW |Ow}3P}/1ןjK.1kWg7Q{0XsE2R@*BD|}{%M}e ԡÆߛ`@Ieu/ajYK(P'=K<Y?8AkivMۖ<`"^_z^_|2`b W 1‹w:$& o~C4%F:)Ze4՞RQ@D;<%gQ@DR@Z)DQ@(OajyK΢( 0Sj# (P򴗜EQ@ZKajkFDQ<i/9( jO( @y S^rDQ@h-՞RQ@D, (Z S[=6( ) L-O{YDQV{JmDQ@S@Z( @k) Lmڈ( 0<%gQ@DR@Z)DQ@(OajyK΢( 0Sj# (P򴗜EQ@ZKajkFDQ<i/9( jO( @y S^rDQ@h-՞RQ@D!iR-IENDB`%DdJ C &A xb%1*+z<@$vn$1*+z<@PNG IHDR&]sRGB pHYs+$IDATx^]yՕgm8$$N4I@eU`p!@" B@Ԁ/hԌM>%%L iSv.j;n;Տ{.;w9njܹv|0@>}>{FCiv0 lEll@N#ހmࠈm܀mmL[#4`` 0 0 0" 04N:#G7@AfD7/+@! ^}ͷ!:K1H _X.'aCλ?d; h׮W3 (2Lh!%ڷoo:;/O<εWL0cři L@PPDD>o=Q?1&Kx_ .פ\iKE 7$ vXDP47Zr(Qxa |L&L[GL$ow෫V-?OEڴc'D?27p 44p@d!9u'jkt7@"5U(N8ɗn:u3N>u@^A, FzR'UUUVUUuTt~rkvcruMeUe8*7]T~AÙz @Z|EAh-( dn "bL !( @'X+E@4%(ja@\-A{%>0 bidKXL} L7ehwM!qh Z"7h0YsL vŒP)F-)rehPQHb" $ U^| 4(̐z#4d|S2 ) S S@ 1E$AMMMgx DP4 `lhY RssSsSccSCCX-guǏGs OR xX`AE M*D7$2U2D,$+;tY "X1 l0Gzkcm3J~J_%~+V 5mL=vC|S>obE:~JFNcSp%>[;ش1y.HRdH,S2Ǐ-PiI~λf" ֭Z)jXfoաcC{'= LljqnX3>!tiN4 (ڷ>կ~ۥxvOT7擀0lCBp;wi(vPi(a//(woۺaBsVbj7W~FEg ’%\cgL7jUf ԏ|`p Il8l_=z٣ t61M8g ڵʹ{Pz Pw_X+ >?‰k/!C5VWNLSmú* ݿ5^ D^,Y93 0Z'I H{aPsЀ9v焎r2lD)2_pma`X/V]f~юJ>@ 0 Ts/M9alhZ Fj˯aPKD|{[hBΖrA=b xk=UJJa`4F\L^)Zvf(i|jj"e%^B3 0b0V>&'{a]<{[4,%8ɂ=J 'x-+u3L4ENOc"إ2@)V!xrm)~ 2;E2 PoKigc&nI%֭/ЮgowݺDyfo;or~Whϫ\TזUiwv=dx Ha>QH2 ((dF&:Bdd koزkׁïshΓnnބ) :Le=rM-A:_<&ahEv_ax{/8+o y.hK+Onb_9,^X?^ٽy΍۶oزōmx >,C VoѮj@2JFF]Ձgw/~˿DѓXE7it-(ˢk^mJC,Aƍ(~jD{'N? G}=OyGc7Aʧ{ GFRZ׮]kf}wbʹ&N:h@$Y@ͽ3k_\3 ~Ϫq༣|O~wkպEn@<>2wjL_Ѡ1*Ɖ$c -Y* _",q͌) p׾"SϾ[W 6A P $uڣnz@)0}uW7 x*{_gN>sT}m]݉'?rٓPz괪ʪ.]֯}?;~5]TQHwN:6= !ӧOԩU[{b'(9/e @z֭[$ WY v @\Ei y@Gg 4owCnWz8n$9! 0 *Oa {6 +RaϭxfzHOXo#ik Cag`Ăυ%,;Ezj-4 7PϚ)qh8a$ٵu(ǟi4E6쳗^~+Wgaqu[<}aGΗ1=g ya!6h< e /jz@Ei@ʿjwM8aXL7VW T(4@0=`5ao+5!׭ j/[!i7m%Ҫ W Iл2 N׃ĺU+gV~ay} ܕ/^/nAֺ7ӵ֪PL\?x»Q.r-^0׿iێWxu/[Yv޷ࡿϱG]KnE߸k=f} 1ij ~-'^>L]F ̚1z(7#VR񳟾xwz}]ϭ}^N?.N)2L%;MkHoV΅klDY~ҙZL5?^}؊ jt=>9Ϟq/uϮ_จvLB XzM !=һ |y,!=7f*Q7C1|+h# of,-R+N;yyuFaSBl Sqn\/'vŘil|oZޜw .ɵРrˉ4\`-EvV.;ZU~f0FW0ζ:Gz`ش Y R0AtII ZfjaTg"}7CtbhwL 2 tpm/C6t~1j پ]Lx^e^Q# g] 'Po؟&L G 3: 4P$l'W<)O.|FҵIPgڽK/",zUd&Hg&O&xWiU*rYǻ|=ƻ 'LK|~"IހlFxӏ?ֆ*,^2ђy/z QS#AJ"Zg)qCӃN$aHhNȵk7AiR6 _iWܡ={~ٴ;)) 6[ChͺZ˪ Ww^zgxK7颋TPL*Ìa4p +6Ds<+aT45yߴr> +?=0o}'&^w|gpL1 >V>ߠo߾Skj3,{ 8^GCo5l;;{RJy%*4T}wݻ[vsF)rqoBpz94Mwmۆ[Ə ;S-zW3wB)4UEwi& SܭXˮ>߈Ui`tW܃LZ·ȵ߽b5ș8^k$ȕ /ud!Q3THH%\%$z\u'>$\-]bVT ㈃C C d=z.RL`Ϣ^]'tȡkYԲN=y$ ;пw/x;%y.e #l&lul3'lUعpL;A7̩S[خk]`JcmݥcW˓ݺS΃=Q> .CioW 4[&PhPD%A{9VW⧄ Nf74337(oF/ wMߺXԫ0 J"dh"3DJ.z~VA Wvi@x$cwyX;lk "#l zX,RAOVeVh P598 +}AdEZii첋بȘ@jThSV]cBJ Ħ)gaK)nHѴ-UOq 1MR`HB[Md h#Qtp݁;R^ZR1)/`a'j 5 ӄ sSFC0 / Kv,s!حbv.z( i Ps+&Hqâz .>*J:3}|h2`~چL"7wA>E^q:Ơ2Tʴ}h[j]kPWiRQ9YAd,7p 1ng]!mM:.ŀ(Q:Y PPN'SNm a1疎ODm4JQj^!t~,BϭR.̝@\v`Uwg;4@/C^5ud/o(Rh@ABȔ X%9s2P`K]io- #gB*M ajTݲSS]OLiψpqpht2S Sĝ E (ԓBO\ Rj/ڨTv&Z|^PbJDLi eC8`ŢJw5pHVRyrԊ酶 Jlj1<%*BCî/MA~dg6d2?qs|C@ nPIY 2Q<,_5$Bj~@6znD& 0|kAsSki<*7c s(Ձ5fKNl a(y >٤A %_A9k'`'u?iӸL:9Sx%O}ڝ*!o1SA|+HĈ6eo -Jtd2 #81Je3->Ҙ<> +tϵ8BBz!ܺ@4;M_l%^{@L2q*9_A dXCed4$}e,.W$Fz8` 'A5|ddʕ$a8@Ԙ mJ钅9A c$]j4OEBu1A",,^6Y4c tʅc0PF%n0AzY`$|F}_ @i(7@ oD8J1!J'Q,?3 k $m{L:F)kEyqJbd}!agRlȯ{J 0wPʚX m TM$(qX"#[b (bG#X@ 0)Oљ΋KSBϬrBq9Gv ͜L겈4pt cۮ y_؊$qiD&}Aμc vSA.h%:K Nc sq#Q$Czҗ ęSȀڟ[K?Vtl!z=T5%urр~;Hd-(q:L];E!!m#2/[ 1?T'gTG8e2@U#1+EXg$ӑ#~4葦&>伒˦֍0,o엡>Ϯ7k=0-tdL^ط62 #,.o TS~ ,z4l^D p#,4\@kD_tӱ%dU (q?ώN4(J/Пw:UwwR4cl~ۭٟ9ح9ڲa, Mg w:0?;C+4@ 58 JF r)ߜ KqFhN\o$&0d5\2)o%@ȳeʆ]AXm)p7V\NCC/J]4Hmz@$l#?@GdRb4u`:H9)ygB:N~rdBjc-4oZ wc$J,5:㪿bo(iTR@j%F%͙`(=;}@夭$@@OW3E˦&s YARP?%\\/GF.T_@VHTkz[!~2 n٫Rɀb[v1)2 XH5X. Jq4RSвB04\T]pgr40'}2Gp2 =ezUK#@JT@0 D(L*&L42 n M"4Ȩb[i"4Hmn+0 2V?d1TܯIENDB`Ddd0 # Abbw"6"N}q|%>1n6w"6"N}q|%PNG IHDR\TAPsRGBIDATx^]MeG6YD]Ā1QT D1f"ƅHѬ""Bf!AYď%EOwsex>STUsݻwߔD ?oN(D (?$HQHHD #BzG"d>$Y)$@l@DRHQs@ P9,ל/S;~ ) ) Al$b) @%|"h XRHQhA+A UcE̚p4|(Vh@1/Ea ι@) >t4ntv(\&u_ dd=E!T@MZOvǍeA(7@wG".lc ('E!9lxP"PZ2os ʄIK+.RL>d^4"k}e@E_gU ajKL5~([37!(LR.'4DAmj]x7E Ea*YC~ - ТAЀo}l֩1Bƨc1igu3മ3ݸ;AEax0.C :DcpR{j?[(E+=:v,QP`d=!(ʊ|bM:C5#GVR/ DD ."*#Sf]CBt$P/?{8.k~X7xBܫl_ 9@ޡuo9y˺ȱ ]KP:eH̢YEq 78l7Qy$dq\jĉ-K1 :wpHE$TMY|\Ư+AU3Ng[mH0`Q=}rO˳HtUV̥cV'=- 5QF+F`QjqиEe׀KE!R0=3P4RuGWyj݆xn8"IqЗJa%D*7)#d%X" #" JnQIOՍAQ81¶lj qOQ(-@VQGPB NBJEZpr5+g 2TcFnTбezO[;}Au0@ ;qS[JB+(LLV5#x]%MSHH;&xDK eZcMO|:uSǓǬfteߍzc-ŋ+:хWz$8]Z:m3Am2r04b_]N7vàڜ"{ȹ@Ƨ Ǩ}?\@3i@"Z3Tv,jCMXچW҅PCs` 沮O/"Cg\l~ 0]B+:MF\k Nqw|@_дĖ.M[&,&|} Ea_XI7 jWz\ *ƳQu`bs;DPڋ7\j8.ZeZ><ϣ7L_y[3͎TnOYP9؝=ssM[PxDf35p!"_ OMmO#_sv^ڃa'5:_3{Wk(n&6sQ>ӴVOs=sY1P=?jnb(aSZ+Na߮>j<|Λ?{[,1i5‚ݔ_Ջ(w#Mg?E6эISDJ`lHG:$ikkx hg ZcTfJ~>8i*]rò40EEpjݨ;kֵyލ|uDccK^4aA{ ǀ"Q7rR/ B {;ڹaS0w@`Y/ TQa>o*j[Hj2G.M# {L6DNBm_hRʐ8!F߸VOeZs])%_ ʰ'Q0ZҰ2VCcaFû[y\sZY! )&nZ#m%iG7㏻ `'u#&/|_Ix(P%jQ#d^V j-6; {q)pdMES/ itF:,Q"i'?}K܇zw>zYƧoSwEaZ rH#˻@~uןA@hRZ:M7ZЦl<얇ȸ *py:pLY5'XdĨ@c"@g>q[aJxwwG܂8/ ." ;[ 7!qrqs@x L?+BD1*\;xߡjm@_^{ʕ+_lp]p; oCI ^PUn%inmзtq|{ШDHSwb Q%!ש *ت?Ѓ>z8Q ]T&WVS]6p9@dTQFO 1nx#/ I0.^lkOMqATE@0s~ H<2( aZJn݂Ƶ'8(ŵ78x{G¡E9PO^$B$v{T=^QQ̇Yx::M!q* %G0 ƑSr˸*6zB V#* 7sE_o߾ Wwԍ>PJcQ8BjOh*x`9(C[T7F<o_8)|DzrkRcWl(8Cj\kOINIL܅_0\g`L(* `)H? )l-`bT.s>4@eg%e* )'ڰqDXK>AԠvtNw5ТS*p;Y(3 c%u8f e( ZP/$gqh"jķ# }V-4HL c`- “ٻ DѢDM<:[/j@iKG rQDa:нLpnZ#cD}! hJ XV qA a5 s_<"IdDfc1*A~*ycY@þЅ!@>!3zw|ypZ>qM@fM >mk ֓('xTFHuQzN * %a1{V_iD<3z%ċr]> Y1Sю:ĶcIry/I=va|Q #nO5hbSxƤ)ա fdkמ_v$@0pr$թF9YMӰ-C7?!' j-IcllđjƓ03s]NS2ydOV 5? ƢA,<='J7y?DA1leO!) jS W'/ FЧý>J X#.יͷcP(.{o3LهRDᘾV%D`ʯc;>ӤD "*%@¥0L(a p)L> ) ArX"p)yU7\IENDB` i>@> Normal$a$CJ_HaJmH'sH'tH JJ Heading 1$<@&5CJ`KH \^JaJ ZZ Heading 2$ & F<@&5CJ\]^JaJmH sH RR Heading 3$ & F<@&5CJ\^JmHsHNN Heading 4$ & F@&5\aJmHsHNN Heading 5 & F@&5\]aJmH sH BB Heading 6 & F@& 5\aJ88 Heading 7 & F<@&FF Heading 8 & F<@&6OJQJ]H H Heading 9 & F<@&OJQJ^JaJ<A@< Default Paragraph Font8B8 Body Text$a$ CJOJQJ, , Footer 9r ,, Header 9r 4.4 TOA Headingx5\N>2N Title$<@&a$5CJ KHOJQJ\^JaJ .U@Q. Hyperlink >*B*ph#w3#&"P%R%%}1Q3w3.X؀"45q.XYZ+st " 3 J q r \%8b2;<>?]%&._`vvw8Fl !"h#i#{#|#W$O%P%Q%R%%%%%\&'l'm'n'''6)))*E+F+G+H+I+J+K+L+M+{+8,~,,4-----...001{1|1}1122M3N3O3P3Q3R3S3t3x30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0000 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 00000000000000000000`00000?j88@( \ 3 "` B S ?w3Q t!!i1p1R3x3"35pq-.Wc*+rt ! " 2 3 I J p r [\$%78ab12:?\]$&-.^`uvuw78EFk m !!""g#i#z#|#V$W$N%R%%%%%[&\&''k'n'''''5)6)))))**D+M+z+{+7,8,},~,,,3-4-----....0011z1}1112222L3R3S3s3x3 5?{ . ?C`vi#|#''))/012R3S3s3x3AstaRunos4Runos4Runos4Runos4Runos vertimai-VioletaE\\Alpha\zidiniai\Produktai\Krosnels\Nibe\krosnele contura 550_LT.docVioleta[C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of krosnele contura 550_LT.asdVioleta>\\Alpha\zidiniai\Produktai\Krosnels\Nibe\naud.instr.550OK.docl=hSAL:jgSb@M yĘ "P^`P56;CJ,OJQJo(hH.X^`X56CJaJo(GCJ^J_HaJsH tH 56CJOJQJaJo(GCJ^J_HaJsH tH 56CJOJQJaJo(GCJ^J_HaJsH tH 56CJOJQJaJo(hH.^`3*G5CJ\^J_HaJsHtHGCJ^J_HaJsHtH 4*56789:;<>*@EHH*KHEHOJQJS*TX[]^Jo(hH.2.P#`^``56CJOJQJaJo(hH..S. #^`56CJOJQJaJo(hH ..S.. ^`56CJOJQJo(hH ..P... ^`56CJOJQJo(hH ...... `^``56CJOJQJo(hH....... 0^0`56CJOJQJo(hH........h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH"P^`P56;CJ,OJQJo(hH.#X^`X56CJOJQJaJo(hH.U^`4*56789:;<>*@EHH*KHOJQJS*TX[]^Jo(hH.2.P#`^``56CJOJQJaJo(hH..P. ,^`56B*CJOJQJaJo(phhH ..P.. ^`56CJOJQJo(hH ..P... ^`56CJOJQJo(hH ...... `^``56CJOJQJo(hH....... 0^0`56CJOJQJo(hH........ yl= m# ALjgSbXm# "P^`P56;CJ,OJQJo(hH.m#!#X^`X56CJOJQJaJo(hH.@n#"U^`4*56789:;<>*@EHH*KHOJQJS*TX[]^Jo(hH.2.Sn###^`56CJOJQJaJo(hH..S.ho#$#^`56CJOJQJaJo(hH ..S.2.2o#% ^`56CJOJQJo(hH ..P...hp#& ^`56CJOJQJo(hH ......p#' `^``56CJOJQJo(hH.......tq#( 0^0`56CJOJQJo(hH........''''''''''''''''''}1O3P3x3@Q%Q%d$$Q%Q%@)w3``*`0`:`VUnknownG:Times New Roman5Symbol3& :ArialA& Arial Narrow?5 :Courier New;Wingdings"q⊈F⊈FlQ*ZH 'Snr0d3 3QX3VertimaiVioleta Oh+'0h $ 0 <HPX`3ss Vertimai ertertNormaliVioleta2olMicrosoft Word 9.0@F#@$o@$olQ* ՜.+,D՜.+,0 hp Runos?Z3 3 Title 8@ _PID_HLINKSAH@p' x !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F%oData A1Table2WordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPool%o%o FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q