ࡱ> ruq'ebjbj|| 4r}g}gu$> > lP6^lllllGGG5555555$8;5iGGGGG5llK67"7"7"GFll57"G57"7" 1|t3l0/!25a6062<<$t3t3<<4lGG7"GGGGG55} GGG6GGGG<GGGGGGGGG> X :'Garantijos slygos: UAB Vilpra garantuoja aukat tiekiamos produkcijos kokyb ir nemokamai aalina defektus, kurie atsirado dl gamintojo ir/ar pardavjo kalts garantijos galiojimo metu. Visos garantinis /sipareigojims slygos taikomos pagal vartotojs teises ginan ius /statymus. Priea praddami naudoti /rang atid~iai perskaitykite aias garantines slygas, kartu su /ranga pateikiam vartotojo instrukcij. .rangos garantinio laikotarpio metu bktinai iasaugokite pirkimo dokument. Garantija suteikiama tik /rangai. UAB Vilpra tiekiamiems oro kondicionieriams, ailumos siurbliams bei sauls kolektoriams suteikia 2 mets garantin/ laikotarp/, skai iuojant nuo /rangos pardavimo dienos. UAB Vilpra suteikia pirkjui papildom 3 mets garantin/ laikotarp/ (viso 5metai), jei pirkjas sudaro su UAB Vilpra /rangos techninio aptarnavimo sutart/. `is techninis aptarnavimas nra pardavjo garantin prievol, todl UAB Vilpra atlieka technin/ aptarnavim pirkjo praaymu pagal ia anksto nustatytus /kainius, su kuriais pirkjas gali susipa~inti HYPERLINK "http://www.vilpra.lt" www.vilpra.lt svetains skiltyje Techninis aptarnavimas ( HYPERLINK "http://www.vilpra.lt/lt/servisas" http://www.vilpra.lt/lt/servisas). Garantija /sigalioja nuo /rangos /sigijimo datos. .rangos defekts aalinimo metu pakeistos /rangos dalys tampa UAB Vilpra nuosavybe. Garantija /sigalioja ir galioja, jei: /rangos montavimo darbus atliko atestuotos /mons ar asmenys, turintys kvalifikacin/ dokument, kuris sraaas yra skelbiamas HYPERLINK "http://www.vilpra.lt" www.vilpra.lt svetains skiltyje Techninis aptarnavimas ( HYPERLINK "http://www.vilpra.lt/lt/servisas" http://www.vilpra.lt/lt/servisas); /rangos paleidimo-derinimo darbus atliko atestuota /mon ar asmenys, turintys kvalifikacin/ dokument, kuris sraaas yra skelbiamas HYPERLINK "http://www.vilpra.lt" www.vilpra.lt svetains skiltyje Techninis aptarnavimas ( HYPERLINK "http://www.vilpra.lt/lt/servisas" http://www.vilpra.lt/lt/servisas); /ranga sumontuota laikantis gamintojo montavimo instrukcijos, kuri pirkjui pateikiama kartu su /sigyjama /ranga. Garantiniai /sipareigojimai netaikomi aiais atvejais: jei nebuvo laikomasi saugaus /rangos eksploatavimo ir prie~ikros reikalavims, nurodyts aiose garantinse slygose ir/ar vartotojo instrukcijoje, kuri pateikiama pirkjui kartu su /sigyjama /ranga (pvz.: atsiradus gedimams dl netinkamo aaldymo agento; per ma~o tepalo kiekio oro sistemoje; netinkamos kokybs aildymo sistemos komponents (cirkuliacinis siurblis, vandens kokybs); vartotojo instrukcijoje nurodyts techninis reikalavims neatitinkan io varinis vamzdelis diametro; sulenkto ar kitaip pa~eisto vamzdelio, dl kurio buvo suma~jusi arba visai nutraukta aaldymo agento cirkuliacija sistemoje, jei /vyko aaldymo agento nutekjimas; kai /ranga surkdija dl vartotojo instrukcijoje nurodyts /renginio eksploatacijos reikalavims pa~eidimo; kai /rangos techninis aptarnavimas atliekamas re iau nei nurodyta aiose garantinse slygose; kai gedimas atsirado naudojant eksploatacines med~iagas, priedus, kurie nra rekomenduojami ar yra draud~iami pagal pirkjui pateikt vartotojo instrukcij, pvz.: naudojant netinkam kur, chemines med~iagas; dl kits prie~as is, dl kuris negaljo vykti ilgalaikis ir taisyklingas aaldymo (aildymo) ciklas); jei /ranga sumontuota nesilaikant gamintojo montavimo instrukcijos, kuri pirkjui pateikiama kartu su /sigyjama /ranga (pvz.: netinkamas vandens drenavimas ar dujs, skys io spaudimas); atsiradus gedimams dl stichinis nelaimis, gaisrs, pirkjo ty ios ar neatsargumo; /rangos defektams, atsiradusiems dl natkralaus nusidvjimo (pvz.: /rangos spalvos pakitimai); natkraliai besidvin ioms dalims, kurios normaliai susidvi naudojantis /ranga ir kuris darbo trukm priklauso nuo /rangos eksploatavimo intensyvumo (pvz.: oro filtrams, valdymo pultams), periodiakai kei iamiems priedams (pvz.: saugikliams), iaskyrus atvejus, kai u~ ais dalis/prieds gedimus yra atsakingas gamintojas ir/ar pardavjas; gedimams, atsiradusiems dl elektros tinklo sutrikims; su~alojimams, po /rangos /sigijimo pirkjo padarytiems eksploatuojant /rang (valymo, skutimo /br~imai ar kiti mechaniniu pa~eidimu padaryti /rangos defektai); defektams, kurie atsirado transportuojant /rang, kai j po /sigijimo gabena pats pirkjas; jei gedimas atsirado dl to, kad pirkjo savarankiakai pasirinktas projektuotojas pareng netinkam /rangos projekt, kurio pagrindu buvo sumontuota /ranga; jei / garantin/ pa~ymjim nra /raayti /rang sumontavusis ir paleidimo derinimo darbus atlikusis asmens ar /monis kvalifikacinis pa~ymjims ar atestats numeriai, /monis pavadinimai, asmens pavards ir ais darbs atlikimo data; nusta ius, kad /rengin/ sumo&(*, 8 ~ h t 4 6 :   ĵyyjyj[PPPhyhyOJQJhyh^CJaJmH'sH'hyhsCJaJmH'sH'hyh$ACJaJmH'sH'hyhCJaJmH'sH'hyhJCJaJmH'sH'hyh7iCJaJmH'sH'hyhf2CJaJmH'sH'h4fhC_5CJ\mH'sH'h4fh}\5CJ\mH'sH'h4fh}\5\mH'sH'h4fh%5\mH'sH'(*, `" " $ & Fa$gd8P$ & F-DM a$gd>$ & F7$8$H$a$gd$ & F-DM a$gd$ & F7$8$H$a$gd> & Fgdy$ & F7$8$H$a$gd<$0^0a$$0^0a$<>Z\ sdUUUUh4fhvbCJaJmH'sH'hhCJaJmH'sH'hhvbCJaJmH'sH'hhf2CJaJmH'sH' hh0JCJaJmH'sH'jhhCJUaJhhCJaJmH'sH'hh= CJaJmH'sH'%jh4fh= CJUaJmH'sH'h4fh= CJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'>>@Z\rXZ\^`ıııĢsdUFhBehBeCJaJmH'sH'hBehP{nCJaJmH'sH'hBehCJaJmH'sH' hh0JCJaJmH'sH'jhhCJUaJhhCJaJmH'sH'hh$ACJaJmH'sH'%jh4fh$ACJUaJmH'sH'h4fh$ACJaJmH'sH'h4fh7iCJaJmH'sH'hmIhmICJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'*.hj(*Vhӱ~ooo`Q`Bh4fh= CJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'h4fh$ACJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'hh$ACJaJmH'sH' hBeh0JCJaJmH'sH'%jhBehCJUaJmH'sH'hBehCJaJmH'sH'%jhBeh$ACJUaJmH'sH'hBeh$ACJaJmH'sH'hBeh7iCJaJmH'sH'hBehBeCJaJmH'sH'"Xdt*,dh^"$&`!ĵ񦦵񈗈񗈗yjjh4fh8PCJaJmH'sH'h4fhwCJaJmH'sH'h4fh<CJaJmH'sH'h4fh CJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'h4fh,_CJaJmH'sH'h4fh;8}CJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'h4fh7iCJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH')`!!"""" """"# ######$6$X$$$$$^%%%',''''(( ($(4(⸩||mmmm^mh4fhXCJaJmH'sH'h4fh1CJaJmH'sH'h4fh CJaJmH'sH'h4fh8PCJaJmH'sH'h4fh;8}CJaJmH'sH'h4fh<CJaJmH'sH'h4fh}\CJaJmH'sH'h4fh,_CJaJmH'sH'hmICJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'h4fh CJaJmH'sH'$ "#6$$'(F))8+-EJ&LOQRS2WRW $ & Fa$gd> $ & Fa$gd $ & Fa$gd> $ & Fa$gd'C$ & F7$8$H$a$gd8P$ & F7$8$H$a$gd> $ & Fa$gd8P $ & Fa$gd>4(J(L(\(h(p((((( )) )0)D)F)X)h)v)x))))))))))))***&+Nj⩩l\lhmIB*CJaJmH'phsH'%h'Ch'CB*CJaJmH'phsH'h'CCJaJmH'sH'h4fhwCJaJmH'sH'h4fh -CJaJmH'sH'h4fhXCJaJmH'sH'h4fh<CJaJmH'sH'h4fh8PCJaJmH'sH'hmICJaJmH'sH'h4fh}\CJaJmH'sH'h4fh;8}CJaJmH'sH'"&+4+6+8+n+++,-8-BCCCDFDHDDDDDDEEdEfEEEEsdsdSds hh0JCJaJmH'sH'jhhCJUaJhhCJaJmH'sH'hhwCJaJmH'sH'%jhhwCJUaJmH'sH'hBeCJaJmH'sH'Uh4fhBeCJaJmH'sH'h4fhwCJaJmH'sH'h'Ch'CCJaJmH'sH'h'CB*CJaJmH'phsH'hBeB*CJaJmH'phsH'ntavo ir/ar paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota /mon ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikian io teis atlikti /rangos montavimo ir paleidimo derinimo darbus. Asmens ir /monis, /galiots atlikti /rangos montavimo ir paleidimo derinimo darbus, sraaas yra skelbiamas HYPERLINK "http://www.vilpra.lt" www.vilpra.lt svetains skiltyje Techninis aptarnavimas ( HYPERLINK "http://www.vilpra.lt/lt/servisas" http://www.vilpra.lt/lt/servisas). .rangos techninis aptarnavimas* turi bkti atliktas 2 kartus per metus, skai iuojant nuo /rangos /sigijimo. Atliekant /rangos technin/ aptarnavim, j/ atliekantis darbuotojas turi u~pildyti garantiniame talone tam skirt skilt/, iavardinti atliktus darbus bei rastus trkkumus ir gedimus, juos paaalinti. Techninis aptarnavimas nra pardavjo garantin prievol, todl UAB Vilpra atlieka technin/ aptarnavim pirkjo praaymu pagal ia anksto nustatytus /kainius, su kuriais pirkjas gali susipa~inti HYPERLINK "http://www.vilpra.lt" www.vilpra.lt svetains skiltyje Techninis aptarnavimas ( HYPERLINK "http://www.vilpra.lt/lt/servisas" http://www.vilpra.lt/lt/servisas). Atliekant technin/ aptarnavim, pirkjas savo laomis pasirkpina klimo mechanizmais (bokatelio nuoma), reikalingais siekiant prieiti prie /rangos. U~ darbuotojo, atliekan io technin/ aptarnavim, iakvietim pirkjas moka pagal ia anksto nustatytus /kainius, kurie yra skelbiami HYPERLINK "http://www.vilpra.lt" www.vilpra.lt svetains skiltyje Techninis aptarnavimas ( HYPERLINK "http://www.vilpra.lt/lt/servisas" http://www.vilpra.lt/lt/servisas). Darbuotojo, atliekan io technin/ aptarnavim, iakvietimas yra nemokamas tik tame mieste, kuriame buvo pirkta /ranga. Pardavjas neprisiima atsakomybs dl avarijs, /vykusis dl pirkjui pateiktos vartotojo instrukcijos reikalavims, susijusis su /rangos eksploatavimu ir prie~ikra, nesilaikymo, dl neleistins /tampos svyravims elektros tinkle, instaliacijos pa~eidimo /rangos eksploatacijos metu. Oro kondicionieris, ailumos siurbl/, sauls kolektoris, aildymo katil sumontavusi /mon yra atsakinga u~ tinkam atlikts darbs kokyb montuojant /rang. Pardavjo personalas /sipareigoja suteikti visokeriop informacij, susijusi su /rangos eksploatavimu ir prie~ikra. Tuo atveju, kai pirkjas iakvie ia techninio aptarnavimo skyriaus darbuotoj nepagr/stai (nesant gedimo) ar ne techninio aptarnavimo skyriaus darbo valandomis, pirkjas atvykimo ialaidas apmoka pagal ia anksto nustatytus /kainius, kurie yra skelbiami HYPERLINK "http://www.vilpra.lt" www.vilpra.lt svetains skiltyje Techninis aptarnavimas ( HYPERLINK "http://www.vilpra.lt/lt/servisas" http://www.vilpra.lt/lt/servisas). .vykus gedimui: skambinkite / UAB Vilpra techninio aptarnavimo skyris, tel. (8 5) 273 7501; registruodami gedim, praneakite operatoriui: garantinio pa~ymjimo numer/, /rangos pavadinim, SN numer/, iasamiai apibkdinkite /rangos gedim; kylant klausimams dl /rangos eksploatavimo, kreipkits / /rang sumontavusi /mon ar / UAB Vilpra techninio aptarnavimo skyris. `i kokybs garantija nevar~o vartotojo teisis /sigijus netinkamos kokybs prek ar paslaug. Vartotojo reikalavimu kokybs garantija turi bkti jam pateikiama raatu popieriuje arba kitoje jam prieinamoje patvariojoje laikmenoje. Garantiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus remonto, techninio aptarnavimo klausimais kreipkits telefonu Vilniuje (8 5) 273 75 01. *Techninis aptarnavimas tai nuodugnus /rangos patikrinimas, gedims paieaka bei profilaktiniai darbai. Remontas tai specialus darbas, reikalingas defektui paaalinti garantins prie~ikros metu nepriklausomai nuo pakeists dalis per vien remont skai iaus. Remontas nra darbai, susij su instaliacija, prietaiso konservacija arba mechaniniais-elektriniais ir hidrauliniais sujungimais-prijungimais ir pataisymais. VILNIUS, Kalvarijs g. 131, tel.: (8 5) 276 03 25, (8 5) 276 03 23, faks. (8 5) 276 03 20, el. paatas vilnius@vilpra.lt KAUNAS, Namo in~inerijos centras, Pramons pr. 8E, tel. (8 37) 33 21 03, faks. (8 37) 33 21 07, el. paatas kaunas@vilpra.lt KLAIPDA, Namo in~inerijos centras, Minijos g. 42, tel. (8 46) 34 06 14, faks. (8 46) 34 45 37, el. paatas klaipeda@vilpra.lt `IAULIAI, Namo in~inerijos centras, Pramons g. 17B, tel. (8 41) 54 02 82, faks. (8 41) 54 05 24, el. paatas siauliai@vilpra.lt PANEV}YS, Venslaviakio g. 15, tel. (8 45) 58 12 03, faks. (8 45) 58 12 46, el. paatas panevezys@vilpra.lt UTENA, Namo in~inerijos centras, Kupiakio g. 19, tel./faks. (8 389) 69 762, el. paatas utena@vilpra.lt EEEEEEEEEFF FF8FFFFPGXGHHHH`IpIIIIIIIJ JĵĦėėĈymymyZyZyZyy%jhh02CJUaJmH'sH'hBeCJaJmH'sH'hh02CJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'h4fhsFCJaJmH'sH'h4fh02CJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'h4fh}\CJaJmH'sH'h4fhY=CJaJmH'sH'h4fhwCJaJmH'sH'hhE3CJaJmH'sH' JTJVJJJJJJJJhCJaJmH'sH'h>hbCJaJmH'sH'h>h>5CJaJmH'sH'h>h>CJaJmH'sH'h>CJaJmH'sH'h4fhp_xCJaJmH'sH' hh0JCJaJmH'sH'jhhCJUaJhhCJaJmH'sH'%jhhp_xCJUaJmH'sH'hhp_xCJaJmH'sH'RWWYZZ[[\\&`(`ab c ddeee^gd -gd -$a$gd4f $7$8$H$a$gd> $7$8$H$a$gd4f$ & F7$8$H$a$gd4f$ & F7$8$H$a$gd>$ & F7$8$H$a$gd> [[[[\\\\\\^`&`(`abb cd ddeeeôh4fh}\CJaJh4fh4fCJaJmH'sH'h4fh4fCJaJmH'sH'h4fh02CJaJmH'sH'h4fhCJaJmH'sH'h4fh4f5CJaJmH'sH'h4fh4fCJaJmH'sH'h4fhbCJaJmH'sH'21h:p>. A!Q"7#S$S% x666666666vvvvvvvvv6666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmH'nH'sH'tH'@`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DD Heading 1$$@&a$ 6CJ,]T@T Heading 2$$@&^a$5>*\mH'sH'ZZ p Heading 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJDA D Default Paragraph FontViV Table Normal :V 44 la (k (No List NCN Body Text Indent$^a$CJP@B@@ Body Text6>*]mH'sH'jj U Table Grid7:V0^/!^ pHeading 3 Char*5CJOJPJQJ\^JaJmH sH tH J 2J pFooter$ 9r `a$mH'sH':/A: p Footer Char CJaJtH 6U`Q6 p Hyperlink >*B*phHbH b0 Balloon TextCJOJQJ^JaJZ/qZ b0Balloon Text Char CJOJQJ^JaJmH sH tH B' B 7iComment ReferenceCJaJHH 7i Comment TextCJaJmH'sH'tH':: 7iComment Text CharLjL 7i0Comment Subject5\mH sH tH R/R 7i0Comment Subject Char5\mH sH tH D DS0RevisionCJ_HaJmH sH tH PZ`P y0 Plain Text CJOJPJQJ^JaJmH'sH'N/N y0Plain Text CharCJOJPJQJaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vj\{cp/IDg6wZ0s=Dĵw %;r,qlEآyDQ"Q,=c8B,!gxMD&铁M./SAe^QשF½|SˌDإbj|E7C<bʼNpr8fnߧFrI.{1fVԅ$21(t}kJV1/ ÚQL×07#]fVIhcMZ6/Hߏ bW`Gv Ts'BCt!LQ#JxݴyJ] C:= ċ(tRQ;^e1/-/A_Y)^6(p[_&N}njzb\->;nVb*.7p]M|MMM# ud9c47=iV7̪~㦓ødfÕ 5j z'^9J{rJЃ3Ax| FU9…i3Q/B)LʾRPx)04N O'> agYeHj*kblC=hPW!alfpX OAXl:XVZbr Zy4Sw3?WӊhPxzSq]y u$"r`!4(&+E JOU [e 34568 "RWe7AO~-\4WeNof2Uc0u$XXXXXXXXXXXXXX8@0( B S ? UVI!!# $w$ UVXY~YZ z{rs[\tu45DE#$ !!&"'""" #!### $ $r$w$ V Ugos LT%-5w$ V~\] v &.ejgo NOop LT%-0145w$  :U2jw%]`RW6I2jh^h`o(h^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 8^8`o( ..... 8^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h h^h`5hH)h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`5B*OJQJ^Jo(ph.hhh^h`5B*o(phhH)hTT^T`.p^p`o()h@ @ ^@ `.hL^`L.h^`.h^`.hL^`L. ^`5hH. hh^h`hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.W  U2 U2]I /> A:LsBptiCckeDlseEori1" GiddHalsP="f PrRy="SemiTn="U" VhidWUseXlse'''''''''Z*S'''''''' ''xY'''''k~JS b+   ZL ''''''' RPaA.#~ r)b;??RdEjN0xGUTXesF%Iv = *!Pby/yvbaoT4(V+02E3D2]w^LQ*<LX<S1$AX S7i>@Jk?mIu$w$@d u$    " BUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7$BCambria5. .[`)Tahoma7..{$ CalibriC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"h##DZ8= 8= !QSr4c$c$ 3qHP?S2! xx5g AGARANTINIS LAPASIrinaMarius Bielovolskis$   Oh+'0 0 LX x  DGARANTINIS LAPASIrinaNormalMarius Bielovolskis2Microsoft Office Word@F#@> @2@28= ՜.+,D՜.+, hp TKorgasc$ BGARANTINIS LAPASBGARANTINIS LAPAS Title Pavadinimas4 8@ _PID_HLINKSATI'!http://www.vilpra.lt/lt/servisasD$http://www.vilpra.lt/I!!http://www.vilpra.lt/lt/servisasDhttp://www.vilpra.lt/I!http://www.vilpra.lt/lt/servisasDhttp://www.vilpra.lt/I!http://www.vilpra.lt/lt/servisasDhttp://www.vilpra.lt/I!http://www.vilpra.lt/lt/servisasD http://www.vilpra.lt/I !http://www.vilpra.lt/lt/servisasDhttp://www.vilpra.lt/I!http://www.vilpra.lt/lt/servisasDhttp://www.vilpra.lt/ !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghjklmnopstwRoot Entry F`!vData :1TableB<WordDocument 4rSummaryInformation(aDocumentSummaryInformation8iMsoDataStore 0/!TKLDQRZK3V0==2 0/!Item PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q